Algemene Voorwaarden van Manders Coaching

Deze algemene voorwaarden “Voorwaarden” zijn van toepassing op alle diensten en
overeenkomsten tussen Manders Coaching, gevestigd te Kapelmeesterlaan 675, hierna te noemen “het Bedrijf”, en de Opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever.

 • 1. Diensten
  1.1 Het Bedrijf zal diensten leveren aan de Opdrachtgever zoals overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst of zoals anderszins mondeling overeengekomen tussen beide partijen.
 • 1.2 De diensten zullen worden geleverd op basis van de inspanningen, kennis en ervaring van het Bedrijf. Het resultaat van de geleverde dienst kan niet worden gegarandeerd, aangezien dit in demeeste gevallen niet meetbaar is.
 • 2. Vertrouwelijkheid
  2.1 Alle informatie die tijdens de opdracht wordt gedeeld, inclusief persoonlijke gegevens, zal vertrouwelijk worden behandeld door het Bedrijf, tenzij anders overeengekomen of vereist door de wet.
 • 3. Betaling
  3.1 De betalingsvoorwaarden voor de diensten worden vastgesteld in de overeenkomst tussen het Bedrijf en de Opdrachtgever. Betalingen dienen te worden voldaan binnen de overeengekomen termijn.
  3.2 Bij niet-tijdige betaling is het Bedrijf gerechtigd om rente en/of administratiekosten in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.
 • 4. Annulering en Afspraken
  4.1 Het annuleringsbeleid wordt vermeld in de overeenkomst tussen het Bedrijf en de Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om afspraken tijdig te annuleren volgens dit beleid.
 • 5. Aansprakelijkheid
  5.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de diensten of de geleverde informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 • 6. Intellectueel Eigendom
  6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door het Bedrijf verstrekte materialen of informatie blijven eigendom van het Bedrijf, tenzij anders overeengekomen.
 • 7. Toepasselijk recht en geschillen
  7.1 Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Bedrijf is gevestigd. Door het gebruik van de diensten van het Bedrijf stemt de Opdrachtgever in met deze Voorwaarden.